ادوات کشاورزی کودپاش موجب مرگ گاوهایی در افغانستان شد

هنگام استفاده از ادوات کشاورزی کودپاش برچسب و دستورالعمل های همراه آن را به دقت بخوانید هنگام استفاده از ابزارهای محافظ شخصی مانند لباس، کفش، عینک و دستکش با طراحی خاص استفاده کنید نگهداری و دفع صحیح آفت کش ها باید با دقت انجام شود.
فاصله برداشت (PHI) زمان انتظار بین استفاده از یک آفت کش و برداشت محصول است که طی آن باقیمانده آفت کش در محصول تا حد تعیین شده (MRL) کاهش می یابد.

بنابراین، اتخاذ این فاصله قبل از برداشت (PHI) به تولید و مصرف مواد غذایی ایمن کمک می کند.
بیشتر بقایای سموم دفع آفات در تماس با مواد غذایی را می توان با روش های مختلفی از جمله شستشوی کافی، بلانچ کردن، پوست کندن، پختن، آبگیری و غیره کاهش داد.
در آزمایش سطح ملی برای بقایای آفت‌کش‌ها در مواد غذایی مختلف که توسط DAC وزارت کشاورزی طی سال‌های 2008 تا 2018 انجام شد، تنها 2.1 درصد از نمونه‌ها دارای بقایای آفت‌کش‌ها بالاتر از حد مجاز حداکثر باقیمانده (MRL) بودند.

باید بر بازرسی کیفی سموم توسط مجامع مصرف کننده تاکید شود تا کشاورزان از استفاده از سموم غیر استاندارد و جعلی نجات پیدا کنند.
کشاورزان نیز باید برای دریافت آموزش های مرتبط با دانش آفت کش ها و تکنیک های صحیح استفاده از آنها حاضر شوند.
در صورت شک، کاربران باید خلوص آفت کش موجود در ظرف/بسته آزمایش شده در آزمایشگاه های دارای گواهی دولتی را دریافت کنند.

چند سالی است که نوسازی کشاورزی و دامپروری و استفاده از فناوری های جدید به طور گسترده در ترکمنستان ترویج شده است به ویژه سرمایه گذاری در گلخانه ها گواه این موضوع است برنامه انتخاباتی سردار بردی محمداف رئیس جمهور تازه منتخب ترکمنستان شامل اصلاحات در مجتمع کشت و صنعت و نیز مشارکت بخش خصوصی در این اصلاحات است.

این همچنین نشان می دهد که برنامه نوآوری با هدف توسعه کشاورزی ادامه خواهد یافت.